Ochrana osobnosti

Právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby je v občianskom zákonníku upravené ako jednotné právo, ktorého cieľom je v občianskoprávnej oblasti zabezpečiť rešpektovanie osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný slobodný rozvoj.

Fyzickej osobe je podľa § 11 občianskeho zákonníka garantované právo na ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy. Ide o dôležité rozvedenie a konkretizáciu ústavných práv a slobôd fyzickej osoby zaručených v Ústave a Listine základných práv a slobôd.

V tomto jednotnom rámci práva na ochranu osobnosti existujú jednotlivé dielčie práva, ktoré zabezpečujú občianskoprávnu ochranu jednotlivých hodnôt (stránok) osobnosti fyzickej osoby ako neoddeliteľných súčastí celkovej fyzickej a psychicko-morálnej integrity osobnosti. Výpočet týchto jednotlivých práv v občianskom zákonníku je iba demonštratívny.

Za ujmu spôsobenú neoprávneným zásahom do osobnosti fyzickej osoby stanovuje občiansky zákonník v § 13 občianskoprávne sankcie. Ak určité konanie vykazuje zákonné znaky zásahu do chránených osobnostných práv, má fyzická osoba možnosť využiť právne prostriedky ochrany osobnosti, ktoré sú príkladmo uvedené v § 13 občianskeho zákonníka. Fyzická osoba má právo najmä, aby:

 • - sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti
 • - aby sa odstránili následky týchto zásahov
 • - aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie
 • - právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

K vzniku zodpovednosti za zásah do práva na ochranu osobnosti musia byť splnené tieto podmienky:

 1. neoprávnený zásah objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu v porušení alebo ohrození osobnosti fyzickej osoby
 2. vznik ujmy na osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a morálnej integrite
 3. príčinná súvislosť medzi zásahom a vzniknutou ujmou na chránených osobnostných právach fyzickej osoby.

Uvedená zodpovednosť je založená na objektívnom princípe, čo znamená, že občianskoprávne sankcie vznikajú na objektívnom základe, zavinenie pôvodcu neoprávneného zásahu sa nevyžaduje.

Najčastejšie poskytované právne služby:

 • vypracovanie žalôb na ochranu osobnosti
 • vypracovanie právnych rozborov a analýz v tejto oblasti
 • zastupovanie v súdnych konaniach a pri mimosúdnych rokovaniach
 • poskytovanie právneho poradenstva v tejto oblasti

Kontaktujte nás

Užitočné informácie:

Ak nemajetková ujma na osobnosti fyzickej osoby môže byť zmiernená niektorou z foriem morálneho zadosťučinenia, je treba zvoliť takú jeho formu, ktorá je podľa okolností každého konkrétneho prípadu primeraná a postačujúca k relatívnej náprave nemajetkovej ujmy vzniknutej neoprávneným zásahom a ktorá súčasne bude aj účinná.

Primeraným prostriedkom obrany proti neoprávnenému zásahu môže byť aj náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak morálne zadosťučinenie ako primárna forma zadosťučinenia by sa preukázateľne nejavilo postačujúce. Pre priznanie relutárnej náhrady sa predpokladá značná miera dotknutia osobnosti fyzickej osoby. Výšku náhrady nemajetkovej ujmy za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti súd určí s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

Pri úvahe o primeranosti požadovanej satisfakcie je treba prihliadať predovšetkým k intenzite, povahe a spôsobu neoprávneného zásahu, k charakteru a rozsahu zasiahnutej hodnoty osobnosti, k trvaniu a závažnosti vzniknutej nemajetkovej ujmy apod.

Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jeho rodičom.

Ak neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti bola spôsobená škoda, zodpovedá sa za ňu podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.

Súdne poplatky

Súdne poplatky podľa zák. č. 71/1992 Zb. za návrh na začatie konania na ochranu osobnosti sú stanovené nasledovne:

-	za návrh bez náhrady nemajetkovej ujmy       66 €
-	za návrh spojený s náhradou nemajetkovej ujmy    66 € a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy