O nás

logo

JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D. pôsobí v advokácii od roku 2009, kedy po absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe začala vykonávať prax advokátskeho koncipienta v Košiciach v Slovenskej republike. Profesionálne skúsenosti získala už v priebehu štúdia v prestížnej česko-slovenskej advokátskej kancelárii v Prahe.

V roku 2012 jej bol udelený titul doktor práv (JUDr.) v odbore trestného práva. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v študijnom odbore občianske právo a právo k nehmotným statkom jej bol v roku 2014 udelený titul „philosophiae doctor“ (Ph.D.).

Od roku 2015 je ako advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, právne služby poskytuje samostatne v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Vo svojej advokátskej praxi sa JUDr. Zuzana Fabianová zameriava na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom, českom, anglickom, ruskom a nemeckom jazyku.

Pravidelne publikuje v popredných slovenských a českých odborných právnych periodikách. Jej článok „Odklon od zásady rovnosti podielov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ bol ocenený 1. miestom v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2014.


Životopis

Prehľad publikačnej činnosti:

Články:

 • Odklon od zásady rovnosti podielov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Bulletin slovenskej advokácie č. 9/2014 (ocenený 1. miestom v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2014)
 • Garancie vyplývajúce z práva na rešpektovanie rodinného života v prípade odňatia dieťaťa jeho rodičom v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, Justičná revue č. 5/2014
 • Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15 - 16/2013
 • Žaloba na ochranu osobnosti v případě zásahu do práva na rodinný život, Rodinné listy č. 10/2013

Rozhodnutia súdov:

 • Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej pozostalým smrťou blízkej osoby pri dopravnej nehode - pasívna legitimácia. BSA 1-2/2011, s. 39 a nasl.
 • Uchovanie a vydanie údajov z počítača advokáta dôležitých na objasnenie trestnej činnosti - zásah do súkromnej sféry jednotlivca. BSA 3/2011, s. 32 a nasl.
 • Pravidlá Európskej únie týkajúce sa výkonu povolania advokáta. BSA 4/2011, s. 30 a nasl.
 • Zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi pri výkone advokácie. BSA 5/2011, s. 32 a nasl.
 • Advokát ako samostatne zárobkovo činná osoba na účely sociálneho poistenia v prípade pozastavenia výkonu advokácie. BSA 7-8/2011, s. 37 a nasl.
 • Pojem elektronický podpis, právna účinnosť elektronického podpisu. BSA 10/2011, s. 30 a nasl.
 • Nárok advokáta na odmenu za činnosť vykonávanú počas plynutia výpovednej doby mandátnej zmluvy. BSA 11/2011, s. 37 a nasl.
 • Právo na ochranu dôvernosti a súkromia a sloboda prejavu. BSA 12/2011, s. 32 a nasl.
 • Pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov na profesiu advokátov. BSA 1-2/2012, s. 41 a nasl.
 • Škoda spôsobená neplatnosťou závetu v dôsledku pochybenia advokáta. BSA 3/2012, s. 38 a nasl.
 • Posudzovanie splnenia podmienky bezúhonnosti pre zápis žiadateľa do zoznamu advokátov a zahladenie odsúdenia za trestnú činnosť. BSA 4/2012, s. 30 a nasl.
 • Postupiteľnosť práva na zaplatenie preddavku na odmenu advokáta. BSA 5/2012, s. 44 a nasl.
 • Povinnosť súdu skúmať zákonnosť exekučného titulu v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania. BSA 9/2012, s. 27 a nasl.
 • Možnosť uspokojenia pohľadávky veriteľa len jedného z manželov z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. BSA 11/2012, s. 49 a nasl.
 • Zodpovednosť advokáta za škodu pri spáchaní trestného činu treťou osobou. Podcenenie rizika zámeny osôb pri ich identifikácii. BSA 12/2012, s. 39 a nasl.
 • K právnej kvalifikácii náhrady za užívanie spoločnej veci podielovým spoluvlastníkom nad rámec je ho spoluvlastníckeho podielu. BSA 1-2/2013, s. 50 a nasl.
 • Preukázanie oprávnenia na zastupovanie účastníka v odvolacom konaní. BSA 3/2013, s. 40 a nasl.
 • Vyjadrenie súhlasu oprávneného so zriadením vecného bremena v zmluve o zriadení vecného bremena. BSA 9/2013, s. 54 a nasl.
 • Povinnosť advokáta poskytnúť právne služby a schopnosť klienta plniť svoje záväzky voči veriteľom. BSA 10/2013, s. 42 a nasl.
 • Bezdôvodné bránenie v realizácii práva na styk rodiča s dieťaťom ako žalovateľné porušenie osobnostných práv. BSA 3/2014, s. 38 a nasl.
 • Odmena ustanoveného advokáta a ochrana jeho legitímnych očakávaní. BSA 4/2014, s. 32 a nasl.
 • Zmenka zabezpečujúca zmluvnú pokutu – moderačné právo súdu v zmenkovom konaní. BSA 5/2014, s. 34 a nasl.
 • K opomenutiu advokáta predložiť súdu listinné dôkazy prevzaté od klienta a zodpovednosť advokáta za škodu. BSA 6/2014, s. 39 a nasl.
 • Dôkazné bremeno v konaní o zaplatenie tarifnej odmeny advokáta. Zmluvná pokuta ako základ na určenie odmeny. BSA 7-8/2014, s. 45 a nasl.
 • Zodpovednosť vlastníka internetového spravodajského portálu za uverejnené príspevky čitateľov difamačnej povahy. BSA 9/2014, s. 36 a nasl.
 • Pasívna legitimácia prevádzkovateľa motorového vozidla za nemajetkovú ujmu spôsobenú prevádzkou vozidla na osobnostných právach fyzickej osobe. BSA 10-11/2014, s. 40 a nasl.
 • K oslobodeniu právnickej osoby od súdnych poplatkov. BSA 12/2014, s. 50 a nasl.
 • K plynutiu premlčacej doby disciplinárneho previnenia advokáta a k časovej pôsobnosti právnych noriem v disciplinárnom konaní. Právomoc SAK rozhodovať o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu medzi advokátom a advokátskym koncipientom. BSA 1-2/2015, s. 49 a nasl.
 • Advokát ako obeť násilia pri výkone svojho povolania. BSA 3/2015, s. 56 a nasl.