Odmena pre advokáta

Výška a forma odmeny sú s klientom dohodnuté zmluvne pred poskytnutím právnej služby v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa, advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne.

S klientom môžu byť dojednané nasledujúce druhy zmluvnej odmeny:

Informáciu o predpokladanej výške zmluvnej odmeny Vám vieme poskytnúť na požiadanie po bližšom oboznámení sa so skutkovými okolnosťami prípadu a podstatou poskytovanej právnej služby.

Prvé konzultácie, ktorých účelom je iba oboznámenie sa s Vaším prípadom a poskytnutie základnej právnej rady, poskytujeme bezplatne.

Neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme na Vaše otázky.

Užitočné informácie:

V prípade úspechu klienta ako účastníka občianskeho súdneho konania mu môže byť za podmienok stanovených v § 142 a nasl. zák. č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku priznaná náhrada trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Ak príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima, za splnenia podmienok uvedených v zák. č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi má nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. V takýchto prípadoch odmenu advokáta uhrádza štát. O forme poskytnutia právnej pomoci rozhoduje Centrum právnej pomoci na základe písomnej žiadosti.

Kontakt na Centrum právnej pomoci: http://www.cpp.finalarea.com/