Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je základnou formou usporiadania majetkových vzťahov medzi manželmi. Jeho pojmovým znakom je bezpodielovosť, podiely manželov na spoločnom majetku sú vo veľkosti 1/1.

Trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je zásadne viazané na dobu trvania manželstva. Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a vykoná sa jeho vyporiadanie.

Vyporiadanie možno vykonať dohodou manželov alebo súdnym rozhodnutím v lehote do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak v tejto lehote nedošlo k jeho vyporiadaniu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci výlučne ako vlastník užíva; o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľnostiach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve manželov s tým, že podiely oboch manželov na spoločnom majetku sú rovnaké.

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Na návrh niektorého z manželov môže súd bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušiť i za trvania manželstva, a to zo závažných dôvodov, najmä ak by jeho ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom. Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov aj v prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Najčastejšie poskytované právne služby:

 • spisovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • spisovanie návrhov a zastupovanie v konaniach o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v konaniach o určenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu uskutočneného bez súhlasu druhého manžela
 • zastupovanie v exekučných konaniach, ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
 • poskytovanie právneho poradenstva v tejto oblasti

Kontaktujte nás

Užitočné informácie:

Rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Manželia môžu dohodou vo forme notárskej zápisnice rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva alebo vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva až ku dňu zániku manželstva, obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

Nakladanie so spoločným majetkom

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela; na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím.

Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť.

Súdne poplatky

Podľa zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov sú poplatníkom v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov obaja účastníci alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu, základom poplatku je cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú. Súdne poplatky stanovené zák. č. 71/1992 Zb. v konaniach týkajúcich sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (hradené v prospech konajúceho súdu kolkovými známkami, v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo poštovým poukazom):

  za návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov  	66 €
  z návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov  66 €
  za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
               - ak sa konanie skončilo rozsudkom    3 % z predmetu konania, najmenej 66€                                      
               - ak sa konanie skončilo súdnym zmierom  1 % z predmetu konania, najmenej 66€