Pracovnoprávne spory

V oblasti pracovného práva zabezpečujeme okrem prípravy pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnávateľov (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, dohody o hmotnej zodpovednosti) a vnútropodnikových smerníc, komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vrátane prípadov skončenia pracovného pomeru a zastupovania v pracovnoprávnych sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom možno skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákonníku práce č. 301/2011 Z. z. Výpoveď musí byť písomná a doručená, dôvod výpovede v nej musí byť skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom môže zamestnávateľ môže iba výnimočne, a to vtedy, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu. Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné.

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru možno uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

Najčastejšie poskytované právne služby:

  • zastupovanie v konaniach o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
  • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach so zamestnávateľom/zamestnancom
  • príprava pracovnoprávnej dokumentácie, pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
  • príprava podkladov pre skončenie pracovného pomeru
  • spracovanie vnútorných predpisov, pracovného poriadku a interných smerníc zamestnávateľa
  • poskytovanie právneho poradenstva v tejto oblasti

Kontaktujte nás

Užitočné informácie:

Výpoveď z pracovného pomeru

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe v zmysle § 64 zák. práce, okrem iného v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, keď je zamestnankyňa tehotná alebo keď je na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Ak je zamestnancovi daná výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, nevyhnutnou podmienkou platnosti výpovede je, že zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch zamestnanca písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu organizačných zmien v zmysle § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

Ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, iba vtedy, ak a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Členovi odborového orgánu, zamestnaneckej rady, zamestnaneckému dôverníkovi alebo zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, môže dať zamestnávateľ výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. Ak zástupcovia zamestnancov odmietli udeliť súhlas, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatné; ak sú ostatné podmienky výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru splnené a súd v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zistí, že od zamestnávateľa nemôže spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru platné.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom môže zamestnávateľ môže iba výnimočne, a to vtedy, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu.

Pracovný pomer možno takto skončiť iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Súdne poplatky

V zmysle § 4 ods. 2 písm. d) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov sú od poplatku oslobodení navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.