Zastupovanie v súdnych a správnych konaniach

Poskytujeme komplexné právne služby pri zastupovaní v súdnych konaniach v občianskych aj obchodných veciach, ako aj v oblasti správneho konania. Naša právna pomoc zahŕňa poradenstvo od počiatočného štádia konania, vrátane zastupovania pri mimosúdnych rokovaniach, dôkladnej skutkovej a právnej analýzy veci, voľby najvhodnejšieho prostriedku a spôsobu vedenia sporu až po zastupovanie pred súdnymi a správnymi orgánmi a poskytovania právnej pomoci v exekučnom konaní.

Najčastejšie poskytované právne služby:

 • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach s protistranou
 • vypracovanie návrhov na začatie konania, vyjadrení, riadnych, aj mimoriadnych opravných prostriedkov (odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania)
 • vypracovanie návrhov na nariadenie predbežného opatrenia
 • zastupovanie v súdnych a správnych konaniach
 • vypracovanie návrhov na začatie exekúcie
 • vypracovanie námietok proti exekúcii, návrhov na zastavenie exekúcie alebo odklad exekúcie
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Kontaktujte nás

Užitočné informácie:

Účastník občianskeho súdneho konania sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje.

Ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, môže súd na návrh priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov. Ak súd nerozhodne inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť. Ak bol účastníkovi oslobodenému od súdnych poplatkov ustanovený zástupca, vzťahuje sa oslobodenie v rozsahu, v akom bolo priznané, i na hotové výdavky zástupcu a na odmenu za zastupovanie.

Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.

Súdne poplatky

Podľa zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov sa z návrhu na začatie občianskeho súdneho konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, platí súdny poplatok:

-	z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu     6 %, najmenej 16,50 €
-	ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi           99,50 €
-	z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia   33 €

Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Súdny poplatok sa platí aj za odvolanie proti rozhodnutiu súdu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia.

Ak je predmetom konania viac nárokov, každý nárok sa spoplatňuje samostatne; to neplatí, ak ide o viac nárokov na peňažné plnenie a sú vyjadrené jednou sumou.

Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a z návrhu na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci, sa poplatok vyberie podľa písmena b).