Zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva

Zastupujeme klientov v konaniach pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva. Právna pomoc spočíva v poradenstve pred podaním sťažnosti, v komplexnej analýze prípadu, spracovaní sťažnosti a samotnom zastupovaní v konaní.

Ústavný súd Slovenskej republiky ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti rozhoduje v právnych veciach upravených v čl. 125 až čl. 129 Ústavy, okrem iného o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb namietajúcich porušenie svojich základných práv alebo slobôd, ak o ich ochrane nerozhoduje iný súd.

Ak Ústavný súd vyhovie sťažnosti, svojím rozhodnutím vysloví, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli porušené práva alebo slobody a zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah. Ak porušenie práv alebo slobôd vzniklo nečinnosťou, Ústavný súd môže prikázať, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, vo veci konal. Môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie, zakázať pokračovanie v porušovaní základných práv a slobôd, alebo ak je to možné, prikázať, aby sa obnovil stav pred porušením. Tomu, koho práva boli porušené, môže Ústavný súd svojím rozhodnutím, ktorým vyhovie sťažnosti, priznať primerané finančné zadosťučinenie.

Európsky súd pre ľudské práva dohliada nad plnením Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokolov. Súd môže prijímať sťažnosti podané ktorýmkoľvek jednotlivcom, mimovládnou organizáciou alebo skupinou osôb, ktoré sa považujú za poškodené v dôsledku porušenia práv priznaných Dohovorom. Ak dospeje k záveru, že došlo k porušeniu Dohovoru a vnútroštátne právo umožňuje len čiastočnú nápravu, môže poškodenej strane priznať spravodlivé zadosťučinenie.

Najčastejšie poskytované právne služby:

  • vypracovanie ústavnej sťažnosti
  • vypracovanie individuálnej sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva
  • zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva
  • analýzy rozhodovacej praxe Ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva
  • právne poradenstvo v tejto oblasti

Kontaktujte nás

Užitočné informácie:

Sťažnosti pre porušenie základných práv a slobôd podľa čl. 127 Ústavy

Sťažnosť môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom sa porušili jej základné práva alebo slobody, ak o ochrane týchto základných práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

Ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného zadosťučinenia, musí uviesť rozsah, ktorý požaduje, a z akých dôvodov sa ho domáha.

Sťažnosť nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov.

Sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť.

Ak Ústavný súd rozhodne o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia, orgán, ktorý základné právo alebo slobodu porušil, je povinný ho vyplatiť sťažovateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu.

Individuálne sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva

Sťažnosť môže podať osoba, ktorá sa považuje za poškodenú v dôsledku porušenia práv priznaných Dohovorom. Porušenia sa musí dopustiť štát viazaný Dohovorom, resp. štátne orgány dotknutého štátu (napr. súdy alebo správne orgány); Európsky súd pre ľudské práva sa nezaoberá sťažnosťami proti jednotlivcom alebo iným subjektom súkromného práva.

Sťažnosť sa musí týkať jedného z práv priznaných Dohovorom alebo jeho protokolmi, ktoré garantujú najmä ochranu práva na život, práva na spravodlivé súdne konanie v občianskych a trestných veciach, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, slobody prejavu, slobody myslenia, svedomia a náboženstva alebo práva pokojne užívať svoj majetok.

Európsky súd pre ľudské práva môže prejednať sťažnosť až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie.

Sťažnosť sa predkladá na určenom formulári, musí obsahovať všetky informácie podľa jednotlivých častí formulára a uvádzať stanovené údaje. V prípade neúplnosti nebude sťažnosť Súdom preskúmaná.

Právomoc Súdu je obmedzená kritériami prijateľnosti vymedzenými Dohovorom, ktoré určujú podmienky, za akých možno sťažnosť podať. Súd vyhlási za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť, ak dospeje k záveru, že sťažnosť je nezlučiteľná s ustanoveniami Dohovoru alebo jeho protokolov, je zjavne nepodložená alebo je zneužitím práva podať sťažnosť, alebo v prípade, ak sťažovateľ neutrpel podstatnú ujmu s výnimkou prípadov, keď dodržiavanie ľudských práv zaručených Dohovorom vyžaduje preskúmanie podstaty sťažnosti, a za predpokladu, že žiaden prípad nemôže byť odmietnutý z uvedeného dôvodu, ak nebol riadne preskúmaný domácim súdom.

Konanie sa uskutočňuje v písomnej forme, v dôsledku čoho sa verejné pojednávanie zvyčajne neuskutoční a rozhodnutie Súdu je oznámené písomne. Vec je Súdom preskúmaná bezplatne.

Súdne poplatky

Konanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva nepodlieha súdnym poplatkom.