Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o nesúlade ustanovení zákona o elektronických komunikáciách s Ústavou a Dohovorom


Nálezom sp. zn. PL. ÚS 10/2014 zo dňa 29. apríla 2015 Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že ustanovenia § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 116 zák. č. 301/2005 Z. z. trestného poriadku a § 76a ods. 3 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore nie sú v súlade s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3, a čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 3 a čl. 13 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Uvedené ustanovenia ukladali podnikom poskytujúcim verejné elektronické siete a služby povinnosť uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán počas 6 mesiacov odo dňa uskutočnenia komunikácie, ak išlo o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu, a počas 12 mesiacov, ak išlo o ostatné druhy komunikácie. Na základe písomnej žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, súdov a iných štátnych orgánov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením, bol podnik povinný týmto orgánom takéto údaje zo svojej databázy bezodkladne poskytnúť.

Predmetné ustanovenia strácajú účinnosť dňom uverejnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.


Zdroj