Rozvod, úprava styku rodiča s dieťaťom

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. V konaní o rozvod manželstva súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov.

Ak sa rodičia dohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo, dohoda o styku sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia o úprave styku nedohodnú, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.

Rozhodnutie súdu musí rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom. Súd v konaní vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a na schopnosti rodičov dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa.

Najčastejšie poskytované právne služby:

  • spisovanie návrhov na rozvod manželstva
  • zastupovanie v konaniach o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom
  • spisovanie dohôd o úprave výkonu rodičovských práv a povinností
  • zastupovanie v konaniach o úpravu styku a vo vykonávacom konaní
  • poskytovanie právneho poradenstva v tejto oblasti

Kontaktujte nás

Užitočné informácie:

Rozhodnutie o úprave styku rodiča s dieťaťom

Súd je povinný dbať o to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované jeho právo na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Súd môže zveriť dieťa aj do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, majú o osobnú starostlivosť o dieťa záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže.

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, sa môžu kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Bezdôvodné odopieranie práva na styk rodiča s dieťaťom

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti. Okrem toho, rodič, ktorého osobnostné práva boli nezákonným bránením v styku s dieťaťom neoprávnene zasiahnuté, by sa v občianskoprávnom konaní mohol za použitia inštitútu žaloby na ochranu osobnosti podľa okolností prípadu domáhať primeraného zadosťučinenia vo forme morálnej satisfakcie a v prípade závažného zásahu priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Peňažné zadosťučinenie plní predovšetkým satisfakčnú funkciu, avšak zohľadnenie jej funkcie preventívno-sankčnej v daných prípadoch vystupuje naliehavo do popredia. Z objektívneho pohľadu môže byť totiž neuskutočnenie styku rodiča s dieťaťom, najmä pokiaľ je opakované či dlhodobé, pre rodiča veľmi citeľnou ujmou.

Súdne poplatky

Zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov stanovuje v súvislosti s konaním o rozvod manželstva nasledujúce súdne poplatky (hradené v prospech konajúceho súdu kolkovými známkami, v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo poštovým poukazom):

    Z návrhu na začatie konania o rozvode manželstva 					66 €

Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov.

Súdne konanie vo veciach starostlivosti o maloleté deti je od poplatku oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 71/1992 Zb.