Reforma civilného súdneho konania: Občiansky súdny poriadok nahradia s účinnosťou od 1. júla 2016 tri nové kódexy


Dňa 21. mája 2015 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená prelomová reforma civilného práva procesného. Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. nahradia nové kódexy Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Účinnosť by mali nadobudnúť 1. júla 2016.

Jedným z hlavných cieľov novej úpravy je zrýchlenie a zefektívnenie súdneho konania. U civilného sporového konania sa posilňujú prvky koncentrácie, zavádza sa predbežné prejednanie sporu, v rámci ktorého súd určí, ktoré z tvrdených skutočností bude považovať za právne významné s následnou výzvou adresovanou stranám, aby jasne označili, aké dôkazy na preukázanie týchto skutočností navrhujú, s tým, že na ich ďalšie tvrdenia a navrhované dôkazy sa nebude prihliadať. Civilný mimosporový poriadok sa bude vzťahovať na taxatívne vymenované mimosporové konania, medzi ktoré budú patriť konania vo veciach rodinnoprávnych, konanie o dedičstve, konania v statusových veciach alebo konania vo veciach obchodného registra. Problematiku správneho súdnictva bude novo upravovať osobitný právny predpis – Správny súdny poriadok.


Zdroj